Galeria

FaceBookYoutube

Regulamin stołówki

Regulamin stołówki szkolnej
Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  a/ uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne
  b/ pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci - byli pracownicy szkoły, wnoszący opłaty indywidualne
 3. Posiłki wydawane są według grafiku w godzinach: od 12.00 - do 14.00 według ustalonego grafiku podanego wszystkim korzystającym z posiłków.
 4. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach poza szkołą i nie mogą zjeść obiadu w wyznaczonych godzinach otrzymują posiłek po powrocie do szkoły.
 5. Informację o uczniach (liczbę uczniów i nazwiska), którzy nie będą jedli posiłku w wyznaczonych godzinach oraz przewidywaną godzinę powrotu z wycieczki przekazuje organizator (wycieczki, wyjścia) do sekretariatu.
 6. Obiady wydawane są wyłącznie po uiszczeniu opłaty.
 7. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
 8. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni.
 9. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.
 10. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.
 11. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić w wyznaczone miejsce i ustąpić miejsca innym.
 12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu korzystający może zostać pozbawiony prawa do korzystania z obiadów.
Udostępnij