Galeria

FaceBookYoutube

Regulamin biblioteki

 

Regulaminy biblioteki

Regulamin wypożyczalni

 

 1. Ze zbiorów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice uczniów.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego przedłużenie.
 5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o nie mniejszej wartości, wskazaną przez bibliotekarza.
 7. Przed końcem roku szkolnego książki (inne dokumenty) muszą być zwrócone do ogłoszonego terminu.

 

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

 1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować 1-2 osoby, użytkowników obowiązuje zachowanie ciszy.
 5. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych: pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów przedmiotowych. Uczeń powinien podać tematy swoich poszukiwań w Internecie. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia korespondencji (e-mail), gier czy zabaw, bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 7. Zabrania się wkładania własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
 8. Można dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego osobiście.
 9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. Za naruszenie regulaminu nauczyciel bibliotekarz może nałożyć karę - zakaz korzystania ze stanowiska przez wyznaczony czas.
Udostępnij